Аднан Џафероски

Општина Долнени

Почитувани сограѓани на Општина Долнени, 

Со чувство на длабока почит и одговорност, ви ја претставувам мојата кандидатура за градоначалник на Општина Долнени. Како долненец, како човек што со години во континуитет ги следи и живее со реалните проблеми на граѓаните во Општина Долнени, чувствувам одговорност и должност да помогнам.

Нашата општина е место што ми буди силни емоции на спомени од најраната младост, и место што сакам, заедно со вас, да го изградиме во достоинствен и просперитетен дом за нас и нашите идни генерации. Нашето Долнени е домот во кој сите заеднички сме израснале, домот што го граделе нашите предци и што ни го оставиле како аманет, сега и денес, да го унапредиме и да го издигнеме на секој можен план, за и нашите поколенија со почит да гледаат кон нас.

Пет клучни проекти за иднината на Долнени

Овој тип микроакумулации обезбедуваат вода за наводнување на земјоделското земјиште, за напојување на стоката и за други потреби. Управувањето со ваквите системи за наводнување ќе биде доделено на водокориснички здруженија преку кои земјоделците, како директни корисници на водата, сами ќе управуваат и ќе решаваат за користење на водите.

Целна група: Земјоделците од 36 населени места.

Изградба на микроакумулации и реконструкција на постојните

Студија за приклучок на регионалниот водовод Студенчица

Населените места: Црнилиште, Десово и Браилово се водоснабдуваат од постојни бунари и резервоари што немаат квалитетна вода за пиење и не ги задоволуваат потребите на месното население, а водоснабдувањето се врши преку бунарски пумпи што се големи потрошувачи на електрична енергија. Со проектот е планирана изработка на студија за изведба и изградба на главен цевковод, од регионалниот водовод Студенчица до населените места. Со овој проект би се решил еден од најголемите проблеми на населението од Десово, Браилово и Црнилиште.

Целна група: Жителите на Десово, Браилово и Црнилиште

Регионалниот пат Црнилиште – Ропотово – Лажани – Житоше – Кривогаштани е од големо значење за граѓаните од цела Општина Долнени, а ги поврзува и општините Кривогаштани и Крушево, каде што гравитираат од 25.000 до 30.000 жители. Поради оптовареноста и фреквенцијата на сообраќај на овој регионален пат, граѓаните имаат потреба од нормално функционирање и движење. На патот отежнато се разминуваат две возила, а во случај да се пресретнат две товарни возила, не постои можност за разминување. 

Целна група: Сите жители на Општина Долнени

Проширување и доградба на регионалниот пат Црнилиште – Лажани – Житоше - Кривогаштани

Индустриско-стопански зони, откупни и преработувачки земјоделски капацитети

Индустриско-стопански зони, откупни и преработувачки земјоделски капацитети во  с.  Дебреште, с.  Ропотово, с.  Лажани и с.  Долнени.

Уште одамна земјоделците се соочуваат со проблем при наводнување. Особено сега од ефектот на стаклена градина и глобалното затоплување, поради високите температури е потребно континуирано наводнување на растенијата. Олеснителна околност е што системот веќе постои, а сега е потребна негова обнова и пуштање во функција. 

Листа на советници за Општина Долнени

 1. Марјан Алампиевски      
 2. Сеад  Колашинац                  
 3. Тање  Пројческа              
 4. Ибадет Абдулоска          
 5. Кире Стојкоски                    
 6. Емилија Mејкоска              
 7. Аце Цветаноски                 
 8. Дијана  Димеска                  
 9. Дашмир  Зибероски            
 10. Сабина Саитоска                     
 11. Благоја  Велкоски              
 12. Аземина Мулиќ                         
 13. Александар Стојаноски         
 14. Мелиса   Зорниќ                          
 15. Христијан  Војнески           
 16.